AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquest text (d’ara endavant, l’avís legal”) estableix les condicions d’ús del lloc web https://festivalorigenes.com (d’ara endavant, el “lloc web”).

El lloc web és titularitat d’oríGenes Experiences i està gestionat per la mateixa entitat, amb domicili social en el carrer Dr. Pasteur 2, Esc. B 7º1ª, CP 17600 de Girona i amb N.I.F U02866267  (d’ara endavant, “el titular”).

L’accés al lloc web esmentat confereix al visitant la condició d’usuari (d’ara endavant, l’usuari”), cosa que implica l’acceptació i el compromís de compliment, per part seva, de totes i cada una de les condicions incloses en aquest avís legal, en la versió que estigui publicada en el moment en què es produeixi l’accés.

Aquest avís legal serà d’aplicació a totes les pàgines que figuren dins el mapa web, que són les úniques incloses en aquest lloc web i serà aplicable sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar per a determinats serveis específics del lloc web.

El titular podrà recopilar l’adreça IP de l’usuari, així com les dades de navegació dins el lloc web amb la finalitat d’identificar possibles usos fraudulents del lloc web, així com d’adaptar el contingut, l’oferta i la navegació de cada usuari per millorar la seva experiència del lloc web.

El titular es reserva el dret de modificar aquest avís legal, en la seva totalitat o en part, en qualsevol moment i sense necessitat d’avisar prèviament. Aquestes modificacions seran efectives, en el seu cas, a partir del mateix moment de la seva publicació. Les condiciones d’ús vigents seran les que es trobin publicades en cada moment en aquest  avís legal, i per tant serà responsabilitat exclusiva de l’usuari consultar regularment el seu contingut per conèixer la versió actualitzada.

NAVEGACIÓ

L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva de l’usuari, que hi ha de realitzar un ús lícit, d’acord amb el present avís  legal i la legalitat vigent en cada moment.

El titular no es responsabilitza ni garanteix que l’accés al lloc web sigui ininterromput, estigui lliure d’errors o que pugui causar algun dany. El titular no serà responsable en cap cas de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol mena que sorgeixin o puguin derivar-se de l’accés i navegació pel lloc web, inclosos, de manera no exhaustiva, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus; ni es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que puguin ocórrer mentre l’usuari hi navega.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d’aquest lloc web, és a dir, tant els texts com els elements gràfics associats (disseny, codi font, marques, logotips, fotografies, botons, combinacions de colors i, en general, qualsevol element que constitueixi una creació intel·lectual nova), així com la seva presentació, estructura, ordenació, configuració i muntatge, que constitueixen el lloc web i/o que es difonen a través d’ell, són titularitat exclusiva del titular o aquest els té llicenciats, i es troben protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual. No podran ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, llevat que hi hagi una autorització expressa del titular o titulars indicats dels drets.

L’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap prerrogativa ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial i/o els continguts que allotja.

Els usuaris que accedeixin a est lloc web no podran copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements esmentats anteriorment o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda, sense autorització prèvia expressa i per escrit del titular.

Queda terminantment prohibida l’alteració del contingut o estructura d’aquest lloc web per part de l’usuari.

El titular es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra qui violi o infringeixi els drets de propietat intel·lectual i industrial relatius al lloc web.

ENLLAÇOS

Enllaços a altres llocs web:

El lloc web podrà incorporar enllaços d’accés (textos d’ancoratge o enllaços) a altres llocs web que corresponguin a tercers i dels quals el titular no en sigui titular. Aquesta possibilitat no implicarà en cap cas l’existència de cap relació entre el titular d’aquest lloc web i el titular del lloc web al qual dirigeix el text d’ancoratge, ni tan sols l’aprovació o acceptació del seu contingut.

El titular no adquireix cap mena de responsabilitat derivada de cap aspecte relatiu al lloc web al qual s’estableix un enllaç des del lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, fitxers, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

Enllaços a altres llocs web amb destinació al lloc web:

Si qualsevol usuari, entitat o lloc web desitgés establir alguna mena d’enllaç amb destinació al lloc web, haurà de seguir les següents estipulacions:
L’enllaç només es dirigirà a la pàgina principal o inici del lloc web. En cap cas estaran permesos els deep-links.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL del lloc web, i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal del lloc web. En cap cas, tret que el titular ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de cap manera, el lloc web, incloure’l com a part del seu web o dins un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines del lloc web.

A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que el titular ha autoritzat l’enllaç esmentat, tret que el titular ho hagi fet de manera expressa i per escrit. Si la persona o entitat que inclou l’enllaç des del seu portal al lloc web desitgés incloure al seu lloc web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altres mena d’element identificatiu del titular i/o del lloc web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.

El titular no autoritza l’establiment d’un enllaç al lloc web des de llocs web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

El titular no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, els continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que incloguin enllaços amb destinació al lloc web. El titular no adquireix cap mena de responsabilitat derivada de cap aspecte relatiu al lloc web que estableix l’enllaç esmentat amb destinació al lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, fitxers, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

Serveis prestats per tercers a través del lloc web:

El titular no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través del lloc web o sobre els quals el titular únicament actuï senzillament com a via publicitària.

SEGURETAT

Els serveis d’accés a informació s’executen en un entorn segur, utilitzant protocols de protecció de les dades comunicades. El servidor segur estableix una connexió que implica que la informació es transmet de manera xifrada. L’usuari pot comprovar que es troba dins un entorn segur si a la barra d’estat del seu navegador hi apareix un pany tancat.

UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

Per utilitzar algunes parts del lloc web, i/o contractar algun bé o servei a través d’aquest, és possible que l’usuari hagi de crear un compte i/o registrar-se.

L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre l’usuari crea una contrasenya, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya d’accés.

Custodiar la contrasenya és responsabilitat seva.

En conseqüència, els usuaris són responsables de mantenir la custòdia i confidencialitat adequades de tots els identificadors i/o contrasenyes que se li subministrin, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis per part de qualsevol tercer il·legítim que utilitzi a tal efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua d’aquesta per part de l’usuari.

ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

Mitjançant la validació de qualsevol casella habilitada a l’efecte en el lloc web o el registre voluntari per rebre butlletins, l’usuari accedeix expressament a la recepció de comunicacions comercials a través de correu electrònic per part del titular, relacionades amb els productes o serveis que ofereix el lloc en relació amb els esdeveniments que desenvolupa, o bé alguna de les empreses que composen el grup oríGenes Experiences i que es detallen a la nostra Política de privacitat.

En cas d’usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, el titular està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials en referència a productes o serveis similars als què inicialment foren objecte de contractació amb l’usuari.

L’usuari podrà renunciar en qualsevol moment a rebre qualsevol tipus de comunicació enviant un correu electrònic a info@festivalorigenes.com manifestant la intenció de renunciar.

MENORS D’EDAT

Només els usuaris majors de 14 anys podran subministrar informació personal en el lloc web per ser inclosa a les bases de dades del titular. No obstant, amb el consentiment previ dels seus pares, tutors o responsables legals, podran procedir a la inclusió de les seves dades personals als formularis del lloc web.

PARTICIPACIÓ DELS USUARIS

Algunes parts del lloc web poden permetre la participació dels usuaris mitjançant comentaris i/o altres modes de participació anàlegs o accessoris, podent en tal cas qualsevol usuari enviar textos i/o altres elements a través del formulari establert a tal efecte. En enviar aquests texts i/o altres elements, fent clic a l’enllaç, botó i/o bàner corresponent, l’usuari accepta:

 • Respectar la legislació aplicable, la moral y bones costums generalment acceptades, l’ordre públic i les presents condicions generals d’ús.
 • Remetre únicament opinions i comentaris lícits i veraços, ajustats a la temàtica que correspongui.
 • Conferir al titular llicència tan àmplia com sigui requerit per a la publicació dels textos a Internet.
 • Abstenir-se d’enviar continguts o enllaços difamatoris, injuriosos, ofensius, insultants, racistes, obscens, amenaçadors o discriminatoris; a més de comercials, promocionals o publicitaris.

Així mateix, els usuaris reconeixen:

 • Que el titular no respondrà de cap manera per les opinions publicades pels usuaris, ni per la seva participació, intervenció, i/o accions, tots els quals es duen a terme sota l’única i exclusiva responsabilitat de cada usuari.
 • Que els comentaris dels usuaris no representen les opinions del titular, dels seus socis, administradors ni empleats.
 • Que el titular no garanteix, en cap cas, la publicació dels continguts enviats pels usuaris.
 • Que el titular podrà eliminar aquells comentaris i/o continguts que no compleixin amb les presents normes de participació, i/o que suposin o puguin suposar una infracció legal de qualsevol tipus.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present avís legal es regirà i s’interpretarà d’acord amb la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de l’accés o la utilització del lloc web serà sotmesa a l’exclusiva jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).

CONDICIONS GENERALS D’ENTRADA

1. IDENTIFICACIÓ DE LA PROMOTORA

Denominació: oríGenes Experiences (d’ara endavant, “la Companyia”).
N.I.F.: U02866267
Domicili: Carrer Dr. Pasteur 2, Esc. B 7è 1a, CP 17600 Girona.
Telèfon de contacte: 679317775.
Correu electrònic: info@festivalorigenes.com

La venda d’entrades s’entén com a realitzada en el domicili social de la Companyia, i el fet de comprar l’entrada implica l’acceptació de les presents condicions generals (sense perjudici d’altres que puguin aplicar-se en cas que l’adquisició de l’entrada es dugui a terme a través d’una altra plataforma i/o passarel·la de pagament la titularitat de la qual correspongui a una altra entitat diferent de la Companyia i/o a través de qualsevol altre mitjà o mecanisme).

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS
Mitjançant l’adquisició i/o tinença de l’entrada, l’usuari accepta la totalitat de les presents condicions generals.

3. ACCÉS AL RECINTE

3.1. L’accés al recinte es realitzarà prèvia exhibició de l’entrada, que s’escanejarà per a la seva verificació. L’entrada es podrà bescanviar per un braçalet, targeta o un altre mecanisme, mitjà o sistema d’accés. Per a l’entrega del sistema d’accés, serà precisa la presentació, a més de l’entrada, del DNI (o document identificatiu equivalent). Només s’entregarà un sistema d’accés per persona. El personal de l’organització no entregarà en cap cas aquest mecanisme sense col·locar-se al canell de l’usuari.

L’accés al festival només es durà a terme prèvia lectura de l’entrada i/o presentació del sistema d’accés corresponent.

De cara a l’accés al recinte, amb l’entrada o sistema d’accés serà necessària també la presentació del DNI (o documento identificatiu equivalent). Aquest document també s’haurà de presentar a l’interior del recinte de l’esdeveniment si ho sol·licita l’organitzador o el personal de seguretat.

L’entrada i/o el sistema d’accés haurà de conservar-se en perfecte estat i sense cap mena de deterioració per poder accedir al recinte. A més, si en qualsevol moment durant la durada de l’esdeveniment es detecta que un usuari no disposa de l’entrada i/o sistema d’accés, el personal de seguretat podrà requerir que aquest usuari acrediti el sistema d’accés utilitzat i, en cas de no fer-ho, i/o que el sistema d’accés no sigui vàlid i/o correcte, podrà ser expulsat del recinte.

El sistema d’accés és personal i intransferible.

S’informarà, en el seu cas, dels espais i horaris de bescanvi de l’entrada pel sistema d’accés corresponent, a través del lloc web, xarxes socials i/o mitjans habituals de comunicació associats amb l’esdeveniment.

3.2. Sense perjudici d’allò anterior, suposant que s’utilitzi un mecanisme de pagament cashless vinculat, o no, al sistema d’accés, el sistema d’accés i/o de pagament s’haurà de conservar, així com la totalitat de les dades i informació associats al mateix, de cara al reemborsament dels imports que corresponguin en cada cas.

3.3. Estant reservat el dret d’admissió, s’impedirà i denegarà l’accés al recinte, o s’expulsarà del mateix, a qualsevol usuari si concorre qualsevol de les següents circumstàncies:

 • L’usuari no té cap sistema d’accés. 
 • El sistema d’accés es troba incomplet, esmenat, danyat, deteriorat, romput i/o amb indicis de falsificació. 
 • L’usuari manifesta una actitud violenta, molesta o que incita públicament a l’odi, la violència o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altre condició o circumstància social i/o personal i, en especial, al portador que es comporti de manera agressiva, violenta, molesta i/o que provoqui disturbis a l’exterior, l’entrada i/o l’interior, que porti armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a arma i que porti articles de roba, objectes i/o símbols que incitin a la violència o suposin una apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts a la llei i la Constitució. 
 • L’usuari presenta símptomes d’embriaguesa, intoxicació (aparent o potencial) i/o d’estar consumint o haver consumit drogues i/o substàncies estupefaents. 
 • L’exercici del dret d’admissió no comportarà, en cap cas, la denegació d’accés per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere i/o qualsevol altra circumstància o condició personal o social. 
 • En cas que es pugui presumir raonablement que es crearà una situació de risc o perill per al propi usuari o altres assistents. 
 • Es podrà denegar l’accés o expulsar del recinte a qualsevol usuari, en cas d’incompliment de les indicacions del personal de l’organització, així com dels responsables del control, vigilància i seguretat de l’esdeveniment. 
 • Concorre un incompliment de les exigències i requisits relatius a l’accés a menors. 

3.4. A l’entrada al recinte, el públic pot ser sotmès a un registre d’acord amb la llei. No està permesa l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos per part de qui s’encarregui del control d’accés i seguretat de l’esdeveniment o estiguin prohibits per la normativa vigent.

Per motius de seguretat, no estarà permès entrar al recinte amb cascos de moto, maletes, bosses i/o motxilles de grans dimensions. Sí serà possible accedir al recinte amb peces d’una mida més petita, com ara bosses de mà petites (sense que això eviti el seu examen i registre, de conformitat amb les indicacions del paràgraf anterior). Altres objectes amb els quals no està permès accedir al recinte, sense caràcter exhaustiu, són: ampolles, lates, punters làser, equips fotogràfics o de vídeo professionals, drons i/o armes de qualsevol tipus.

3.5. No es permetrà l’accés al recinte amb aliments i/o begudes de l’exterior. Sense perjudici d’allò anterior, en cas que algun usuari tingui necessitats especials, per motius de salut o altres anàlegs, ho haurà de justificar prèviament a l’organització, per tal que aquesta pugui realitzar les indicacions corresponents.

3.6. Hi haurà aigua potable a disposició dels usuaris de manera gratuïta.

3.7. En tot cas, els usuaris seran responsables personalment de les seves accions, així com de les conseqüències que s’hi puguin derivar.

4. CONDICIONS GENERALS D’ENTRADA

L’adquisició de l’entrada suposa l’acceptació de les següents condicions:

4.1. Una vegada adquirida l’entrada, únicament es canviarà o es retornarà l’import en cas de cancel·lació de l’esdeveniment. A la resta de casos, no s’admetran devolucions (inclosa la venda a terminis).

En cas de cancel·lació, l’adquirent podrà sol·licitar el reemborsament en un termini no superior a 15 dies naturals des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, en la forma especificada. A tal efecte, es considerarà cancel·lació la suspensió de més de la meitat del programa, sigui abans de l’inici de l’esdeveniment o un cop iniciat aquest.

En cap cas l’organització retornarà el cost de distribució que es poguessin aplicar els canals de venda a través dels quals es comercialitzin les entrades, ja que la organització no és, de cap manera, prestadora del servei a través del canal de venda, ni perceptora d’aquest import.

No es retornarà l’import de l’entrada en cas de cancel·lació de l’esdeveniment a causa de males condicions climatològiques, desastres naturals, tancament de l’espai aeri espanyol o altres causes de força major o motius anàlegs.

4.2. L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa (tant el seu contingut como l’ordre de les activitats).

4.3. L’organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no s’ha adquirit en els punts de venda oficials. La organització del festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l’entrada. L’usuari ha de custodiar l’usuari fins el dia de l’esdeveniment. El beneficiari de l’entrada, o la persona a nom de la qual es personalitza l’entrada, assumeix tota la responsabilitat en cas que la seva entrada es presenti per duplicat, fotocopiada i/o falsificada, perdent tots els drets que aquesta atorga per poder accedir a l’esdeveniment. Només serà vàlida la primera entrada que es presenti i el codi de la qual sigui validat. Qualsevol entrada que es presenti posteriorment amb el mateix codi serà totalment invàlida.

4.4. No està permesa la revenda d’entrades.

4.5. La possessió de l’entrada i/o del sistema d’accés corresponent no atorga el dret a l’usuari, posseïdor i/o a tercers a utilitzar l’entrada i/o el seu contingut amb finalitat publicitària, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals i/o sortejos).

En el cas d’esdeveniments no promoguts per la Companyia, regiran les normes establertes pel promotor/organitzador de l’esdeveniment corresponent, que serà l’únic titular de drets i obligacions en relació amb el mateix.

5. MENORS D’EDAT:

5.1. No es permetrà l’accés al recinte per part de menors de 16 anys, tret que vagin acompanyats dels seus pares, tutors o persones legalment responsables.

En cas que l’acompanyant no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor o responsable legal del menor, haurà de presentar una autorització firmada pel pare, la mare, el tutor o responsable legal, juntament amb una fotocòpia del DNI del pare, mare, tutor o responsable legal i del llibre de família.

Durant la seva estada en el recinte, els pares o tutors legals seran responsables de qualsevol acció del menor, així com de qualsevol conseqüència derivada d’aquestes accions. D’altra banda, el pare, la mare o el tutor legal hauran de firmar un document de descàrrec pel qual es fa responsable del menor mentre aquest es trobi a l’interior del recinte.

5.2. A més dels documents corresponents, els pares o tutors legals, així com el menor, hauran d’haver adquirit la corresponent entrada i disposar d’un sistema d’accés vàlid.

5.3. La legislació vigent prohibeix expressament la venda d’alcohol i tabac als menors de 18 anys i, per tant, els menors d’aquesta edat no podran comprar alcohol ni tabac. El menor haurà de portar en tot moment el seu DNI.

5.4. La falta de compliment dels requisits anteriors serà motiu d’expulsió del recinte sense dret a reemborsament del preu abonat per l’entrada.

6. IMATGE:

A efectes d’allò disposat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, se us informa que el vostre accés al recinte i la vostra assistència a l’esdeveniment implica el consentiment i l’autorització expressos de la captació, reproducció, distribució i publicació de la vostra imatge, fins i tot amb finalitat promocional, publicitària i/o comercial, i a través de qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics. Els participants cedeixen els drets de la seva pròpia imatge derivats de la seva assistència a l’esdeveniment per a la realització de materials audiovisuals en qualsevol mena de suport (inclosos els mitjans electrònics) i per a la seva utilització, explotació i difusió per qualsevol procediment de reproducció tècnica o sistema d’explotació d’imatge i so. Aquesta cessió es realitza de manera gratuïta i sense cap limitació temporal ni territorial, a favor de la promotora i les empreses del grup oríGenes Experiences, i a favor dels mitjans de comunicació i premsa autoritzats a l’esdeveniment.

7.PROHIBICIÓ DE LA PRESA DE FOTOGRAFIES, FILMACIONS I GRAVACIONS:

Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual i industrial relatius al contingut de l’esdeveniment, així com als participants i assistents al mateix.

Queda prohibida la presa de fotografies, així com la realització de filmacions i/o gravacions audiovisuals a l’interior del recinte, i/o del contingut de l’esdeveniment, dels seus participants i assistents, excepte en cas d’autorització expressa.

Sense perjudici d’allò anterior, queda igualment prohibida l’explotació de qualsevol possible fotografia, filmació o gravació audiovisual de l’interior del recinte i/o del contingut de l’esdeveniment, incloses les relatives als seus participants i assistentes.

8.PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut i dels elements que conformen l’entrada, el sistema d’accés, així com qualsevol document i/o element previ a l’entrega dels anteriors, necessaris per a la seva adquisició, i/o associats a ells (és a dir, tant als textos com als elements gràfics vinculats al mateix -disseny, codi font, marques, logotips, fotografies, botons, combinacions de colors i, en general, qualsevol element que constitueixi una creació intel·lectual innovadora- així com la seva presentació, estructura, ordenació, configuració i muntatge), són titularitat exclusiva del titular o aquest disposa d’una llicència, i es troben protegits pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Els anteriors no podran ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, llevat que hi hagi una autorització expressa del titular o titulars indicats dels drets. L’adquisició i/o tinença de l’entrada i/o del sistema d’accés no atorga als usuaris cap prerrogativa ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial relatius als elements inclosos a la mateixa.

Scroll to Top